VY ANGRIPER TOGRAPPORT: «ANTAS», «ANTAR», «ANTATTE FORDEL», «ANTAS»

Vy angriper tograpport: «Antas», «antar», «antatte fordel», «antas»

Vy-sjef Gro Bakstad anklager Jernbanedirektoratet for faglig svakt arbeid i forbindelse med dragkampen om togstrekningene på Østlandet.

Publisert: 08.09.22 kl. 21:43

– Vi er bekymret; dette er en beslutning som har veldig store konsekvenser. Derfor bør vurderingene være dønn solide, men Jernbanedirektoratet har likevel basert seg på antagelser, sier hun til VG.

Vy-sjefen viser til Jernbanedirektoratets beslutningsdokument, hvor de går inn for å gi seks av Vys toglinjer på Østlandet til Flytoget.

Begge selskapene er statlige.

Antar at kvaliteten kan heves

Her er antagelser i beslutningsdokumentet:

«Det er mulig at Vygruppen as ved trafikkstart vil kunne drive trafikken på Østlandet noe bedre, men at Flytoget, i en utfordrerrolle, raskt antas å kunne heve kvaliteten på operasjonen til et høyere nivå».

Direktoratet fremholder at det kan forventes at Vygruppen kan realisere økonomiske stordriftsfordeler i større grad enn Flytoget og at det kan gi et lavere kostnadsnivå.

Så fortsetter de:

«På den annen side antar vi at Flytoget vil kunne være noe bedre enn Vygruppen til å ta ut inntektspotensialet i trafikkpakken, spesielt knyttet til de kundegruppene som i dag benytter Flytoget».

De skriver også dette:

«Den fordelen Vygruppen antas å ha på kostnadssiden vil ikke oppveies fullt ut av Flytoget sin antatte fordel på inntektssiden. For kriteriet økonomi antar direktoratet derfor at det vil være en fordel å velge Vygruppen som foretrukket avtalepart».

Antar redusert risiko

Direktoratet skriver at etter deres vurdering er det en høyere risiko knyttet til å inngå avtale med Flytoget enn med Vygruppen, noe som trekker i retning av å velge Vygruppen som foretrukket avtalepart.

«Det antas at det imidlertid er mulig å avklare og redusere mye av denne risikoen tidlig i forhandlingsløpet, herunder krav til planlegging av aktiviteter og rapportering av status i oppstartsfasen».

Jernbanedirektoratet oppsummerer:

«Etter direktoratets vurdering er det liten forskjell på de to aktuelle avtalepartene. Etter en samlet vurdering er det besluttet at Flytoget utpekes som foretrukket avtalepart for Østlandet 2, og inviteres til å utarbeide tilbud».

Østlandet 2 kan du lese mer om her:

1000 tog i døgnet

Vy-sjef Gro Bakstad mener det også er flere andre svakheter i rapporten.

– Togtrafikken på Østlandet er sammenvevd og kapasiteten på skinnene begrenset. 1000 tog i døgnet er innom Oslo, dette er en krevende logistikkabal allerede, som blir mer komplisert når vi ikke lenger kan drive helhetlig.

Hun legger til:

– Særlig når signalfeil og lignende gjør at hele logistikken må planlegges på nytt, så blir resultatet dårligere når vi ikke lenger kan bruke tog og folk der de trengs. Dette kan vi ikke se at Jernbanedirektoratet har lagt vekt på.

– Problem

Hun trekker frem det hun mener er en annen svakhet.

– De har heller ikke sammenlignet de eventuelle fordelene med å ha to selskap, med ulempene oppsplitting medfører for kundene.

Bakstad mener det er en logisk brist i vurderingene:

– Jernbanedirektoratet mener det er en fordel å ha to sterke togselskap på Østlandet, men problemet er at vi ikke får to sterke togselskap, men to små, som begge er for små til å drive effektivt.

– Misforstår

Fagdirektør Hans Henrik Kristensen i Jernbanedirektoratet avviser kritikken.

– Bakstad misforstår hva slags prosess dette er. I tidligere konkurranser har vi bedt aktørene legge frem et grunnlag som gir muligheter for direkte sammenligninger. Dette er ikke en slik prosess. Vi skal på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomføre en direktetildeling, ikke en konkurranse. I denne prosessen vurderer vi selskapene før de er gitt anledning til å gi et konkret tilbud. Konkretiseringen skjer i etterkant av valget. Det er i tråd med mandatet vi har fått, og er helt tilsvarende prosessen for Østlandet 1, hvor Vy ble valgt som foretrukket selskap. Vy hadde ingen innsigelser til den prosessen, sier han.

– Ikke 100 prosent sikker

Kristensen sier de har gjort sine vurderinger basert på kunnskapen de har om Vy og Flytoget som avtalepartner over tid.

– Og resultatene selskapene har levert på områdene vi måler et togselskap på. Dette er sett opp mot målsettingene i mandatet vårt, blant annet mer fornøyde kunder, flere reisende, lavere statlig vederlag og bedre kapasitetsutnyttelse.

Han forsvarer bruken av antagelser slik:

– Vurderingene er gjort av et team med bred erfaring og kompetanse innen alle fagområdene som omfattes av en trafikkavtale med et togselskap. Når begrepet «antar» brukes, er det for at vi ikke med 100 prosent sikkerhet kan si at resultatet blir akkurat slik man forventer, men det er de beste vurderingene man kan gjøre med den tilgangen på informasjon som finnes i dag.

Han legger til:

– Tidsfaktoren, med krav om oppstart i desember 2023, gjør at det ikke er mulig å gjennomføre utredninger av eksterne fagmiljøer i forbindelse med tildelingen av togtrafikken på Østlandet.

Publisert: 08.09.22 kl. 21:43

2022-09-08T19:50:09Z dg43tfdfdgfd